Smlouva o zápůjčce – Jak ji napsat + VZOR

Víte co je vlastně smlouva o zápůjčce? Přečtěte si před použitím námi přiloženého vzoru, o co se jedná a na co si dát pozor u zápůjčky peněz a jiných pohledávek. Po splatnosti pohledávky také zvažte takzvané uznání dluhu.

Co je to smlouva o zápůjčce

Smlouvu o zápůjčce smluvní strany uzavřou v případě, kdy se zapůjčitel zaváže přenechat jinému zastupitelnou věc, aby ji užil podle svého uvážení, a druhá strana, tedy vydlužitel, se zaváže po čase vrátit nikoliv tu samou věc, ale věc stejného druhu. Není to tedy ani bankovní půjčka či nebankovní půjčka. Často se používá pro finanční zápůjčky. Počítá se s tím, že vám nebudou vráceny ty samé bankovky. Dá se tak půjčit i věc, třeba nářadí nebo stavební materiál, když nemáte finanční rezervu.

Co musí obsahovat

Jak někomu zapůjčit, nebo jak si půjčit peníze nebo něco jiného? Smlouva o zápůjčce musí obsahovat iniciály a kontakty obou stran, přesnou specifikaci předmětu zápůjčky a její množství, dobu splatnosti, případnou výši smluvních úroků, úroků z prodlení a sankce v případě prodlení splácení. Nezapomeňte na datum a podpisy, které by měly být raději úředně ověřeny.

Jaká může být zápůjčka

Zápůjčka může být bezúročná, ale i s úroky. Smlouvu o zápůjčce upravuje občanský zákoník v ust. § 2390 a násl. Vzor může být se splacením celé částky do určitého data, ale i měsíčního splátkového kalendáře. Ani v rámci rodiny a přátel nepůjčujte na dobré slovo. U cizích osob neriskujte. Nepůjčujte bez nahlížení do registru a dlužníka si prověřte v insolvenčním rejstříku a zda nemá exekuce.

Formy zajištění ve smlouvě

V případě pochybností se ale obecně v každém případě doporučujeme každý případ pro jistotu konzultovat s advokátní kanceláří. Dalším způsobem zajištění ke smlouvě o zápůjčce lze využít například ručitelský závazek třetí osoby, v případech vyšších hodnot zapůjčovaných finančních prostředků i zástavní právo na nemovitosti, uznání dluhu či směnku.

Vyplňujte správně

Poměrně často se v praxi stává, že není směnka vytvořena vůbec, nebo je vyplněna špatně. Pak je neplatná, sporná nebo alespoň problematicky použitelná. Směnka je přísně formální právní úkon. A stačí malá chybička a směnka je vám k ničemu. Proto se doporučují směnky používat jen jako podpůrný a doplňující zajišťovací prostředek, nikoliv jako stoprocentní jistotu.

Smlouva o zápůjčce

Pokud si nevystačíte se vzorem a jde o složitější situaci nebo vyšší částku, oslovte advokátní kancelář, která vám v případě zájmu zpracuje a připraví kvalitní smlouvu o zápůjčce přímo na míru. U vyšších částek je absence některých částí nebo špatná formulace může znamenat zásadní chybu, kterou už bohužel nelze napravit. Vždy zvažte, jak moc druhé straně věříte a jak moc zapůjčujete.

Jak je to s chybami

Pokud je hodnota poskytované částky vyšší, pak se vyplatí zbytečně neriskovat. Pak se raději nespoléhejte jen na obecný vzor smlouvy o zápůjčce, který si stáhnete jen z internetu. Pokud totiž podceníte právní detaily, zajištění nebo podmínky ve smlouvě o zápůjčce, můžete mít problémy s vymožením pohledávky, pokud nebude řádně uhrazena. Vyplňujte správně a dokonale.

Smlouva o zápůjčce ke stáhnutí

Smlouva o zápůjčce VZOR k nahlédnutí

Smlouva o zápujčce

Pan/paní/firma ……………….
Bytem/sídlem ………………..
IČ/RČ ………………………….

(dále jen „zapůjčitel“) na straně jedné

a

Pan/paní/firma ..……………….
Bytem/sídlem …….…………….
IČ/RČ ……………………………

(dále jen „vydlužitel“) na straně druhé

uzavřeli v souladu s ust. § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto

Smlouvu o zápůjčce

I.
Předmět smlouvy

Zapůjčitel na základě této smlouvy zapůjčuje vydlužiteli částku ve výši ………….,- Kč (slovy: …………… korun českých). Tato částka ve výši …..…….,- Kč byla zapůjčitelem vydlužiteli předána při podpisu této smlouvy / bude předána nejpozději do …….. O předání a převzetí částky bude sepsáno smluvními stranami písemné potvrzení.

Vydlužitel se zavazuje platit zapůjčiteli ode dne poskytnutí půjčky do dne jejího vrácení úroky z dlužné částky ve výši …….. p.a. (ročně).

Vydlužitel se zavazuje poskytnutou zápůjčku spolu s úroky vrátit zapůjčiteli nejpozději do ………………….…, a to v pravidelných měsíčních splátkách po ……………,- Kč, splatných vždy k …….. dni příslušného měsíce, počínaje dnem …………. Úroky z dlužné částky jsou splatné se závazkem vrátit zapůjčenou částku.

Zápůjčka a její jednotlivé splátky je splatná připsáním na účet zapůjčitele č.ú. ………………………. vedeným u ……………………………………….., pokud nebude písemně dohodnuto jinak.


II.

Pro případ prodlení s úhradou dlužné částky nebo jednotlivé splátky se vydlužitel zavazuje platit zapůčiteli od prvního dne prodlení vedle úroku sjednaných dle čl. I. této smlouvy i úroky z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky nebo dlužné splátky.

V případě porušení smluvních povinností plynoucích z této smlouvy se vydlužitel zavazuje zaplatit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové dlužné částky.


III.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti.

Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.

Zapůjčitel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět.

(Je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že se vydlužitel zpozdí s kteroukoli ze splátek uvedených v čl. I. této smlouvy o více než ……. dní. V takovém případě se stává celý dluh splatný dnem následujícím po doručení výpovědi smlouvy vydlužiteli. Výpověď musí být zaslána vydlužiteli formou doporučeného dopisu na adresu, kterou uvedl vydržitel při sepsání této smlouvy, a to výhradně prostřednictvím České pošty s.p. V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude taková výpověď smlouvy vydlužiteli doručena, tedy zejména odmítne-li vydlužitel výpověď převzít nebo bude uložena doručovatelem k vyzvednutí, považuje se za doručenou dnem marného pokusu o její doručení.
 
 
V …………………. dne …………………   V ………………..… dne …………………


………………………………………………..     ………………………………………………..
Zapůjčitel                                              Vydlužitel

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *