auto

Jak vypovědět povinné ručení?

Zrušení povinného ručení neboli výpověď smlouvy většinou chceme dát v případě, kdy chceme vůz pojistit levněji a přejít k jiné pojišťovně. Vždy je vhodné povinné ručení srovnat online. Formulář pro žádost o výpověď povinného ručení si pak můžeme vygenerovat a hotovou žádost stáhnout.

Výpověď povinného ručení

Pojistnou smlouvu lze ukončit k datu výročí a dát výpověď ke konci pojistného období, kterou musíte podat nejpozději 6 týdnů před koncem ročního pojistného období. Povinné ručení se obvykle sjednává na dobu neurčitou a pojistné období je 1 rok. Žádost se musí vždy zaslat písemnou formou.

Co má obsahovat žádost o výpověď důvod výpovědi

 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno nebo obchodní název pojistníka
 • RČ nebo IČO pojistníka
 • adresu pojistníka
 • kontakt na pojistníka
 • druh vozidla
 • tovární značku
 • model vozidla
 • registrační značku vozidla
 • VIN vozidla
 • datum a podpis pojistníka

Vyplněnou žádost vytiskněte, podepište a zašlete na adresu pojišťovny. Pokud vozidlo provozujete dál, musíte si současně sjednat nové povinné ručení, které musí navazovat na to předchozí.

auto

Výpověď bez udání důvodů

Jestliže jste si uzavřeli pojištění a nejste s ním z nějakého důvodu spokojeni, můžete ukončit pojistnou smlouvu do dvou měsíců od data sjednání. Povinné ručení zanikne 8 dní po doručení vaší výpovědi.

Výpověď z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence

Pojistnou smlouvu lze ukončit dočasným vyřazením vozidla z evidence u příslušného úřadu. Pojišťovně musíte doložit kopii velkého TP – technického průkazu se záznamem o dočasném vyřazení vozidla. Registrační značky od vozidla lze uložit do depozitu maximálně na dobu 12 měsíců.

Výpověď z důvodu změny vlastníka

Při změně vlastníka vozu musíte pojišťovně doložit kupní smlouvu nebo kopii velkého TP, kde je zapsán nový majitel. Pojistná smlouva zaniká v den nahlášení změny vlastníka pojišťovně.

Výpověď z důvodu odcizení vozidla

Pokud vám bylo odcizeno vozidlo, jde o další důvod ke zrušení povinného ručení. Pojišťovně musíte společně s výpovědí zaslat také policejní protokol.

autonehoda

Výpověď po vzniku pojistné události

Způsobíte-li pojistnou událost, lze vypovědět smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Výpovědní lhůta je 1 měsíc od doručení výpovědi pojišťovně a povinné ručení zaniká až po uplynutí výpovědní lhůty.

Výpověď z důvodu úpravy pojistného pojistitelem

Pojistitel musí pojistníka informovat o nově stanovené výši pojistného 2 měsíce před splatností smlouvy. Pokud s tím nesouhlasíte, smlouva se dá vypovědět do 1 měsíce od doručení oznámení. Za navýšení smlouvy se nepovažuje zvýšení ceny kvůli zaviněné nehodě, kdy vám snižují získaný bonus.

Ukončení povinného ručení dohodou

Jste-li nespokojeni s pojištěním, lze ukončit povinné ručení dohodou, na kterou přistoupí obě strany, tedy pojistník i pojistitel. Pojišťovny ale většinou neakceptují výpověď z důvodů levnějšího pojištění.

Výpověď povinného ručení ke stažení

Výpověď povinného ručení VZOR k nahlédnutí

Název a adresa pojišťovny:

……………………………….………….

……………………………….………….

……………………………….………….

……………………………….………….

V ……………………………… dne ………………………………

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č.

………………………………………………………………

Vypovídám výše uvedenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni. Současně žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodního průběhu pojištění.

S pozdravem,

                                                                   Jméno:………………………………………………………

                                                                   Ulice: ……………………………………………………….

                                                                   Město:……………………………………………………….

                                                                   PSČ: ………………………………………………………..

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *