Kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Podle zákona o zaměstnanosti musí být ten, kdo chce pobírat podporu v nezaměstnanosti, veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Není to jediná podmínka, kterou je nutné splnit.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních 2. letech před zařazením do evidence výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce 12 měsíců, požádal krajskou pobočku Úřadu práce ČR o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora přiznána, nepobírá starobní důchod.

O podporu se žádá písemně

Uchazeč o zaměstnání je povinen pro poskytování podpory v nezaměstnanosti doložit evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o zaměstnání, potvrzení o výši průměrného výdělku, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, u OSVČ potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Změny musí písemně oznámit krajské pobočce ÚP ČR do 8. kalendářních dnů.

Výše podpory v roce 2018

 • podpora v nezaměstnanosti se vyplácí 5 měsíců u žadatele do 50 let
 • 8 měsíců u žadatele nad 50 do 55 let
 • 11 měsíců u žadatele nad 55 let

V roce 2018 jde o výši:

 • první 2 měsíce 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání
 • další 2 měsíce 55 % téhož
 • pak až do konce podpůrčí doby 45 % předchozího výdělku
 • když před zařazením do evidence sami ukončíte poslední zaměstnání bez vážného důvodu, nebo dohodou se zaměstnavatelem, podpora v nezaměstnanosti bude dosahovat 45 % dřívějšího čistého výdělku po celou podpůrčí dobu

Kdo nemá nárok na podporu

 1. a) Zaměstnanec, se kterým byl v době posledních 6. měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, nebo
 2. b) z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a) zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem.
 3. c) Zaměstnanec, kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek.
 4. d) Zaměstnanec, který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává tzv. nekolidující zaměstnání.

Nekolidující zaměstnání

 1. a) Výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
 2. b) Výkon činnosti na základě DPP nebo DPČ, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na jeden měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Kdy se podpora neposkytuje

 1. a) Při poskytování starobního důchodu.
 2. b) Při poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou těch, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činnosti na základě tzv. nekolidujícího zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání.
 3. c) Z důvodu vazby.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *